15 Bài Tập Toán Lớp 3: Bảng Nhân 6 mới nhất

Bài Tập Toán Lớp 3: Bảng Nhân 6

BẢNG NHÂN 6

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 1: Điền số vào chỗ trống:

a) 6 x … = 36                        b) 6 x 8 = … x 6       c) 6 x 9 = 6 x 8 + …

d) … x 5 = 30                        e) 6 x 7 = 7 x …        f) 6 x 4 = 6 x … + 6

Bài 2: Tính:

a) 6 x 8 + 52              b) 6 x 10 + 24           c) 6 x 9 + 46

Bài 3: Điềm thêm ba số vào mỗi dãy số sau:

a) 12; 18; 24; …

b) 3; 9; 15; 21;…

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

a) Kết quả của phép tính 6 x 9 – 30 là:

A. 24               B. 26               C. 30

b) Kết quả của phép tính 6 x 8 + 130 là:

A. 270                        B. 178             C. 370

c) Kết quả phép tính 6 x 35 + 73 là:

A. 280                        B. 293             C. 283

Bài 5: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 12 nhân với 4. Số đó là?

Bài 6: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 9 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn làm bài

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức tiếng việt lớp 3

Bài 1:

a) 6                 b) 8                 c) 6

d) 6                 e) 6                 f) 3

Bài 2:

a) 6 x 8 + 52 = 48 + 52 = 100

b) 6 x 10 + 24 = 60  + 24 = 84

c) 6 x 9 + 46 = 45 + 46 = 91

Bài 3:

a) Thấy: 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, vậy số sau của dãy bằng số trước đó cộng với 6 ta lần lượt điền ba số sau:

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: Tuyển tập 30 bài toán có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

24 + 6 = 30; 30 + 6 = 36; 36 + 6 = 42

Vậy ba số cần điền là: 30; 36; 42

b) Thấy: 3 + 6 = 9, 9 + 6 = 15, 15 + 6 = 21, vậy số sau của dãy bằng số trước đó cộng với 6 ta lần lượt điền ba số sau:

21  + 6 = 27; 27 + 6 = 33; 33  + 6 = 39

Vậy ba số cần điền là: 27; 33; 39

Bài 4:

a) 6 x 9 – 30 = 54 – 30 = 24. Vậy chọn: A

b) 6 x 8 + 130 = 48 + 130 = 178. Vậy chọn:  B.

c) 6 x 35 + 73 = 210 + 73 = 283. Chọn: C

Bài 5:

Theo đề bài ta có: 6 x … = 12 x 4

Mà 12 x 4 = 48. Vậy số đó là: 8

Bài 6:

Số bông hoa là:

6 x 9 = 54 (bông hoa)

Đ/S: 54 bông hoa.

Tải tài liệu miễn phí ở đây