23 Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Ý nghĩa với phát triển kinh tế mới nhất

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Ý nghĩa với phát triển kinh tế

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Đây là xu hướng phát triển tất yếu của toàn nhân loại. Riêng đối với nước ta, nó còn là quá trình quan trọng tiến đến xây dựng một quốc gia thịnh vượng.

Khái niệm về công nghiệp hóa và hiện đại hóa là gì?

Đây là quá trình chuyển mình một cách trọn vẹn, toàn diện tất cả hoạt động của nền kinh tế, xã hội. Trước đây kinh tế xã hội chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công thô sơ. Hiện đại hóa hướng đến mục tiêu quản lý kinh tế xã hội theo hướng ứng dụng công nghệ. Thay vì cách làm thủ công thì sẽ giảm tải được sức lao động, áp dụng phương pháp hiện đại. Từ đó nâng cao được năng suất lao động của xã hội.

Tham khảo thêm bài viết khái niệm nguồn lực và vai trò của chúng. 

Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế

– Thúc đẩy lực lượng sản xuất, cải thiện năng suất lao động. Từ đó tăng mức phát triển của nền kinh tế chung, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.

– Tạo ra lực lượng sản xuất mới chuyên sâu và thành thạo. Tăng cường liên kết bền vững giữa công – nông – trí thức.

– Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và theo định hướng abcxyz.

Có thể bạn quan tâm:  Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia – Thực hành địa lý 7

– Tạo ra cơ sở vật chất vững mạnh để xây dựng nền kinh tế tự chủ độc lập. Để quốc gia vươn mình ra quốc tế, củng cố quốc phòng, an ninh tốt hơn.

Như vậy bạn đã nắm được khái niệm về công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đây vẫn luôn con đường phát triển mà Đảng và Nhà nước đang theo đuổi. Thực hiện tốt nhiệm vụ này là góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và thịnh vượng hơn. 

Hoài Thương ST