25 Công thức hạ bậc lượng giác (2 – 3 – 4) mới nhất

Công thức hạ bậc lượng giác bao gồm: công thức hạ bậc 2 lượng giác, công thức hạ bậc 3 lượng giác, công thức hạ bậc 4 lượng giác, công thức lượng giác…

Công thức hạ bậc 2 lượng giác

    [begin{array}{l} co{s^2}alpha = frac{{1 + cos2alpha }}{2}\ si{n^2}alpha = frac{{1 - cos2alpha }}{2}\ ta{n^2}alpha = frac{{1 - cos2alpha }}{{1 + cos2alpha }}\ si{n^2}alpha co{s^2}alpha = frac{{1 - cos4alpha }}{8} end{array}]

Công thức hạ bậc 3 lượng giác

    [begin{array}{l} co{s^3}alpha = frac{{3cosalpha + cos3alpha }}{4}\ si{n^3}alpha = frac{{3sinalpha - sin3alpha }}{4} end{array}]

Công thức hạ bậc 4 lượng giác

    [begin{array}{l} co{s^4}alpha = frac{{cos4alpha + 4cos2alpha + 3}}{8}\ si{n^4}alpha = frac{{cos4alpha - 4cos2alpha + 3}}{8} end{array}]

Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!