25 Công thức tính chu vi hình thang và ví dụ mới nhất

Chu vi hình thang là gì? Công thức tính chu vi hình thang, cách tính chu vi hình thang.

Định nghĩa

Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy và hai cạnh bên.

Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P: là kí hiệu chu vi
  • a, b: là hai cạnh đáy hình thang
  • c, d: là cạnh bên hình thang

Ví dụ về cách tính chu vi hình thang

Tính chu vi của hình thang, biết:

a) Đáy lớn = 12 cm; đáy bé = 10 cm; hai cạnh bên lần lượt = 7 cm và 8 cm
b) Đáy lớn = 10,3 dm; đáy bé = 7,8 dm; hai cạnh bên lần lượt = 4,5 dm và 6 dm.
c) Đáy lớn = 7 m, đáy bé = 5 m; hai cạnh bên lần lượt = 3 m và 4 m
d) Đáy lớn = 8 cm; đáy bé bằng 1⁄2 đáy lớn; hai cạnh bên lần lượt = 6 cm và 7 cm

Lời giải:

a) Chu vi của hình thang là: 12 + 10 + 7 + 8 = 27 (cm)
b) Chu vi của hình thang là: 10,3 + 7,8 + 4,5 + 6 = 28,6 (dm)
c) Chu vi của hình thang là: 7 + 5 + 3 + 4 = 19 (m)
d) Đáy bé hình thang là: 8 : 2 = 4 (cm)
Chu vi hình thang là: 8 + 4 + 6 + 7 = 25 (cm)
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!