25 Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ và ví dụ mới nhất

Diện tích xung quanh hình trụ là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, cách tính diện tích xung quanh hình trụ…

Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh là phần diện tích bao quanh hình trụ tròn, không bao gồm diện tích của cả 2 đáy.

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

Công thức: S_{xq} = 2pi rh

Trong đó:

  • r là bán kính đường tròn đáy
  • h là chiều cao hình trụ tròn
  • pi = 3,14

Diện tích toàn phần hình trụ:

S_{tp} = S_{xq} + S_{d} = 2pi rh + 2pi r^{2}

Ví dụ cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Ví dụ 1:

Tính diện tích toàn phần hình trụ có bán kính đáy là 2cm và chiều cao là 5cm.

Lời giải:

Thay r = 2, h = 5 vào công thức ta có:

S_{tp} = 2pi rh + 2pi r^{2} = 2.3,14.2.5 + 2.3,14.5^{2} = 219,8 (cm^{2})

Ví dụ 2:

Tính diện tích toàn phần hình trụ có chiều cao là 8cm và diện tích xung quanh bằng 352 cm^{2}.

Lời giải:

Ta có h = 8 và S_{xq} = 352

Rightarrow r = frac{S_{xq}}{2pi h} = frac{352}{2.3,14.8} approx 7

Rightarrow S_{tp} = 352 + 2.3,14.7^{2} = 659,72

Trên đây là bài viết về Diện tích hình trụ tròn và công thức tính diện tích hình trụ tròn, Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!