25 Diện tích toàn phần hình trụ – Ví dụ cách tính diện tích toàn phần hình trụ mới nhất

Diện tích toàn phần hình trụ là gì? Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ, cách tính diện tích toàn phần hình trụ…

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Muốn tính diện tích toàn phần của hình trụ, ta cần tính diện tích 2 mặt đáy rồi cộng với diện tích xung quanh của nó.

=> Diện tích hình trụ (S_{tp}) = Diện tích xung quanh (S_{xq}) + Diện tích 2 đáy (S_{d})

Diện tích đáy hình trụ

Diện tích đáy là diện tích của cả 2 đáy trên và đáy dưới.

Công thức: S_{d} = pi. r^{2}

Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh là phần diện tích bao quanh hình trụ tròn, không bao gồm diện tích của cả 2 đáy.

Công thức: S_{xq} = 2pi rh

Diện tích toàn phần hình trụ

S_{tp} = S_{xq} + S_{d} = 2pi rh + 2pi r^{2}

Ví dụ cách tính diện tích toàn phần hình trụ

Ví dụ 1: Tính diện tích toàn phần hình trụ có bán kính đáy là 2cm và chiều cao là 5cm.

Lời giải:

Thay r = 2, h = 5 vào công thức ta có:

S_{tp} = 2pi rh + 2pi r^{2} = 2.3,14.2.5 + 2.3,14.5^{2} = 219,8 (cm^{2})

Ví dụ 2: Tính diện tích toàn phần hình trụ có chiều cao là 8cm và diện tích xung quanh bằng 352 cm^{2}.

Lời giải:

Ta có h = 8 và S_{xq} = 352

Rightarrow r = frac{S_{xq}}{2pi h} = frac{352}{2.3,14.8} approx 7

Rightarrow S_{tp} = 352 + 2.3,14.7^{2} = 659,72

Trên đây là bài viết về diện tích hình trụ và công thức tính diện tích hình trụ, Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!