25 Phương trình – bất phương trình mũ và logarit mới nhất

Để giải bất phương trình mũ và logarit ta cần nắm được các dạng cơ bản của phương trình, bất phương trình mũ và logarit

a) 0 < a ne 1quad quad {a^{f(x)}} = {a^{g(x)}}quad Leftrightarrow quad f(x) = g(x) {log _a}f(x) = {log _a}g(x)quad Leftrightarrow quad left{ begin{array}{l}f(x) > 0;,;hayquad (g(x) > 0)\f(x) = g(x)end{array} right.
b) a > 1quad quad quad {a^{f(x)}} > {a^{g(x)}}quad Leftrightarrow quad f(x) > g(x)
{log _a}f(x) > {log _a}g(x)quad Leftrightarrow quad f(x) > g(x) > 0
c) 0 < a < 1quad quad {a^{f(x)}} > {a^{g(x)}}quad Leftrightarrow quad f(x) < g(x) {log _a}f(x) > {log _a}g(x)quad Leftrightarrow quad 0 < f(x) < g(x)

So sánh:

+) a > 1 : {a^alpha } > {a^beta }; Leftrightarrow ;alpha > beta
+) 0 < a < 1 : {a^alpha } > {a^beta }; Leftrightarrow ;alpha < beta
+) Với 0 < a < b, m in Z thì : {a^m} < {b^m}; Leftrightarrow ;m > 0
{a^m} > {b^m}; Leftrightarrow ;m < 0
+) Với a < b,n in N lẻ thì: {a^n} < {b^n}; +) Với a,b > 0, n in {mathbb{Z}^*} thì: {a^n} = {b^n}; Leftrightarrow ;a = b
+) a > 1;:{log _a}b > {log _a}c Leftrightarrow b > c
{log _a}b > 0 Leftrightarrow b > 1
+) 0 < a < 1:{log _a}b > {log _a}c Leftrightarrow b < c {log _a}b > 0 Leftrightarrow b < 1
+) {log _a}b = {log _a}c Leftrightarrow b = c
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!