Business is booming.

Bình luận giải thích lời dạy: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công

Bình luận giải thích lời dạy: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công

Hướng dẫn

Bình luận giải thích lời dạy: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công

Khi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời, đất nước còn nghèo, vũ khí còn thô sơ mà đã phải đương đầu với thực dân Pháp đang mạnh lại được đế quốc Anh, Mĩ giúp đỡ. Làm sao kháng chiên thành công được? Một trong những chủ trương sáng suốt của Bác Hồ là đoàn kết. Người nói:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

Trong thực tế cuộc sống, đoàn kết là sự tập hợp nhau lại, cùng nhau chung sức người, sức của để cùng cố gắng vươn lên đạt được mục đích mà tất cả cùng mong đợi. Chung sức người nghĩa là chung về sức lực, ý chí, trí tuệ; còn chung sức của tức là chung về của cải vật chất. Có thể kể ra ví dụ về chung sức của sau: Trong kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phát động phong trào quyên của nhiều người, thì sẽ có sự liên kết của nhiều sức lực và do đó giải quyết được việc lớn. Tương tự như vậy, khi có sự liên kết của nhiều người thì sẽ có sự liên kết nhiều của cải; từ đó giúp cho một tổ chức có điều kiện, của cải, sức lực nhiều thêm và lúc đó sẽ giải quyết được nhiều việc có kết quả. Ngược lại, khi không có sự đoàn kết của nhiều người mà là tách biệt được việc lớn và khó.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về người mẹ của em văn 7

Mỗi con người, khi tách riêng thì không gì so với toàn xã hội to lớn. Một vì sao không thể chiếu sáng hết bầu trời. Một cây đại thụ vẫn không thể là một khu rừng rậm rạp… vì vậy tất cả mọi người, các tổ chức, các tập thể đều phải tập hợp lại, đoàn kết lại để tạo ra thành công, để làm được những công việc có ý nghĩa to lớn.

Đoàn kết dẫn đến thành công thì ắt rằng “Đại đoàn kết” sẽ dẫn đến “đại thành công”. “Đại” là nói đến sự tăng lên về số lượng và cũng là tăng lên về sức mạnh. Tức là không chỉ đoàn kết trong một nhóm người mà cả dân tộc, cả nhân loại trên thế giới. “Đại” còn có nghĩa là tăng về mặt chất lượng, về trí tuệ, về tinh thần. Điều này thể hiện ở chỗ khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết thế giới càng rộng lớn thì tinh thần quyết chiến, quyết thắng càng được nhân lên gấp bội.

Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rõ điều đó.

Ra đời trong thời kì kháng chiến chống Pháp, lời kêu gọi:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công

của Hồ Chủ tịch đã có ý nghĩa lớn đối với nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Sau lời kêu gọi đó là sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân về mọi mặt. Tùy khả năng của mình, mọi người già, trẻ, gái, trai ai, cũng tham gia cứu nước trong điều kiện của mình. Anh bộ đội, chị dân công, anh công nhân, bác nông dân, trẻ em, người già và những người có của ở cả trong nước và ngoài nước đã đóng góp sức người và sức của vào cuộc kháng chiến.

Xem thêm:  Trình bày cảm nhận về nhân vật con hổ trong truyện Con hổ có nghĩa

Cuộc kháng chiến thực dân Pháp của nhân dân ta thành công được là do khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chúng ta còn tranh thủ cả sự đoàn kết các dân tộc tiến bộ và yêu hòa bình trên thế giới, kể cả nhân dân Pháp. Sự ủng hộ của thế giới có nhiều hình thức: thuốc men, lương thực, súng ống đạn dược. Và biểu hiện lớn nhất của tình đoàn kết của các nước khác với nước ta là các cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Toàn nhân loại tiến bộ đều sục sôi xuống đường vì Việt Nam. Ở chính nước Pháp còn diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, đặc biệt là các cuộc phản chiến của các cựu binh sĩ…

… Câu nói của Bác Hồ trên đây, không chỉ đúng với sự nghiệp cách mạng nhân dân ta trước đây, mà trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay vẫn đúng; không chỉ đúng với sự nghiệp chung của toàn dân, mà trong sự nghiệp của mỗi người nếu biết đoàn kết, tranh thủ được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng sẽ dẫn đến những thành công mĩ mãn.

Theo Soanbaihay.com

Comments are closed.